……………………………………

Miejscowość, data

……………………………….

Imię i nazwisko konsumenta

………………………………

Adres zamieszkania

……………………………..

Email

………………………………

Nick z allegro (w przypadku zakupu przez serwis allegro)

F.H.U. Piotr Kotiuk

ul.Sienkiewicza 37

32-020 Wieliczka

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

Oświadczam, że zgodnie z art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 ze zm.)1

odstępuję od umowy sprzedaży następujących produktów:

a. Zwracany towar (nazwa i ilość):

  1. ………………………………………………………………………………………………………………...

  2. …………………………………………………………………………………………………………………

  3. …………………………………………………………………………………………………………………

  4. …………………………………………………………………………………………………………………

  5. …………………………………………………………………………………………………………………

b. Numer zamówienia:

...........................................

c. Data złożenia zamówienia:

...........................................

d. Data otrzymania przesyłki:

...........................................

Proszę o zwrot kwoty .................. zł (słownie ...............................................................złotych)

na konto nr ...........................................................................................................................

……..……………………..

podpis Konsumenta